Požiarna bezpečnosť stavby

Projekt požiarnej bezpečnosti stavby  :

Stavba je z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru:

 • zostala na určený čas zachovaná jej nosnosť a stabilita,
 • bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,
 • sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,
 • bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby,
 • bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.

Splnenie uvedených požiadaviek je preukázané projektovým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby , ktoré zahrňuje najmä:

 • členenie stavby na požiarne úseky,
 • určenie požiarneho rizika,
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,
 • zabezpečenie evakuácie osôb,
 • určenie požiadaviek na únikové cesty,
 • určenie odstupových vzdialeností,
 • určenie požiarnobezpečnostných opatrení,
 • určenie zariadení na protipožiarny zásah.