Vzduchotechnika

Projektová dokumentácia vzduchotechniky obsahuje :

 • technickú správu
 • výpočet potreby energie (chladu) na chladenie priestorov podľa EN ISO 13 790
 • výpočet tepelnej záťaže a potreby energie podľa súčasných platných noriem:
 • tepelná záťaž podľa STN 73 0548
 • potreba energie podľa STN EN 15 243
 • návrh zdroja chladu:
 • klimatizačná jednotka
 • rekuperačná jednotka a iné
 • návrh distribučného a odovzdávacieho systému:
 • konvenčný chladiaci systém - fancoily a iné.
 • veľkoplošný sálavý systém vysokoteplotného chladenia - stropné, stenové chladenie
 • návrh a výpočet dimenzií chladiacich rozovodov ako aj hydraulické vyregulovanie navrhnutého systému
 • návrh spôsobu merania a regulácie
 • výkaz materiálu
 • rozpočet

Výkresová časť :

pôdorysy:

 • podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením nadimenzovaných rúrok distribučného systému chladenie ako aj vykreslenie odovzdávacieho systému chladenia v objekte
 • suterenú resp. strechy, s riešením umiestnenia a napojenia zdrojov chladu / klimatizačných alebo iných zariadení

schémy:

 • chladiaceho / klimatizačného systému
 • zapojenia zdroja chladu/klimatizačnej jednotky a iné
 • ozvinuté rezy chladiaceho systému
 • konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov

Projektová dokumentácia sa líši obsahom, podľa náležitostí v miere, ktorú požaduje nadradený hlavný inžinier projektu, alebo podľa príslušného stupňa vyhotovenia :

 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt na stavebné povolenie
 • projekt na realizáciu stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby