Užitočné stránky

Nasledovné odkazy na stránky Vám môžu pomôcť pri hľadaní užitočných informácií, ktoré sa týkajú všeobecnej problematiky technických zariadení budov (TZB) alebo sa dotýkajú návrhu a projektovania technických zariadení budov (vykurovania; plynofikácie; zdravotechnických inštalácií - vodovodu a kanalizácie) a taktiež energetickej certifikácie budov.

 • TZB-inof - internetový portál o stavebníctve, technické zariadenia budov a úspory energií, tabuľky a výpočty, vykurovanie, vodovod, kanalizácia, plynovod, vetranie, klimatizácia, adresár firiem...
 • ASB - internetový portál a on-line magazín ASB v oblasti architektúry a stavebníctva...
 • MÔJDOM - on-line magazín, všetko o stavaní, bývaní, energiách, TZB...
 • Stavebnik.sk - stavebný portál, katalóg firiem a služieb v stavebníctve, stavebné zákony...
 • E.H.B. - internetový portál o energetickej hospodárnosti budov

 • SUTN - Slovenský ústav technickej normalizácie
 • SKSI - Slovenská komora stavebných inžinierov

 • MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývania
 • BVSAS - Bratislavská vodárenská spoločnosť
 • SPP - Slovenský plynárenský priemysel
 • Ústredný portál verejnej správy SR - informácie o všeobecných požiadavkách na stavby, stavebnom povolení, ohlásení stavebnému úradu, kolaudačnom rozhodnutí, súpisnom čísle a vzniku vlastníckeho práva k novej stavbe