Plynofikácia

Projektová dokumentácia plynofikácie obsahuje:

 • technickú správu
 • situáciu objektu:
 • návrh dimenzie potrubia plynovej prípojky s napojením na verejný plynovod
 • pozdĺžne profily vonkajších objektových rozvodov plynovodu
 • vnútorný objektový rozvod plynovodu:
 • návrh rozvodu a výpočet menovitej svetlosti vnútorného plynovodu s popisom dimenzií a napojením na plynový kotol, sporák, kachle, a iné.
 • výkaz materiálu
 • rozpočet

Výkresová časť:

pôdorysy:
 • podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením vnútorných a vonkajších rozvodov plynu
 • axonometria alebo izometria rozvodov plynu
 • pozdĺžne profily plynovodu s detailom uloženia potrubia
 • konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov:
 • plynomernej skrinky
 • napojenia domovej meracej zostavy plynu

Projektová dokumentácia sa líši obsahom, podľa náležitostí v miere, ktorú požaduje nadradený hlavný inžinier projektu, alebo podľa príslušného stupňa vyhotovenia :

 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt na stavebné povolenie
 • projekt na realizáciu stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby