Zdravotechnika

Projektová dokumentácia zdravotechniky obsahuje:

 • technickú správu
 • situáciu objektu:
 • návrh dimenzie potrubia vodovodu s napojením na verejný vodovod, studňu alebo iný zdroj s uvažovaním potreby vody na hasenie požiarov ( nádrž zdroja vody na hasenie požiarov, hydranty, atď.)
 • návrh dimenzií potrubia splaškovej a zrážkovej kanalizácie a ich napojenie na verejnú kanalizáciu, žumpu, vsakovaciu šachtu, ČOV a iné.
 • návrh odvodnenia spevnených plôch, parkovísk, atď.
 • pozdĺžne profily vonkajších objektových rozvodov vodovodu a kanalizácie
 • vnútorný objektový rozvod vodovodu a kanalizácie s napojením na zariaďovacie predmety
 • návrh rozvodu a výpočet menovitej svetlosti studenej vody, teplej vody a jej cirkulácie s popisom dimenzií
 • návrh rozvodu a výpočet menovitej svetlosti pripojovacieho, odpadového a ležatého potrubia splaškovej kanalizácie v objekte s popisom dimenzií
 • návrh a výpočet menovitej svetlosti vnútorného alebo vonkajšieho odpadového potrubia kanalizácie zo zrážkových vôd s napojením na ležaté potrubie
 • prípravu teplej vody:
 • typ ohrievača (zásobníkový, prietokový)
 • veľkosť ohrievača
 • spôsob: kotol, solárny systém, tepelné čerpadlo, elektro-ohrev, a iné
 • výkaz materiálu
 • rozpočet

Výkresová časť:

pôdorysy:

 • základov, s vykreslením ležatých rozvodov vodovodu a kanalizácie
 • podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením vnútorných rozvodov vododovu a kanlizácie
 • strechy, s riešením odvodnenia zrážkových vôd
 • plošné schémy vodovodu
 • rozvinuté rezy vnútornou a objektovou kanalizáciou
 • pozdĺžne profily vodovodu a kanalizácie s detailom uloženia potrubí
 • konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov:
 • vodomerné šachty
 • kanalizačné revízne šachty
 • vsakovacie systémy
 • žumpy
 • studne /vŕtaná, kopaná/
 • ČOV

Projektová dokumentácia sa líši obsahom, podľa náležitostí v miere, ktorú požaduje nadradený hlavný inžinier projektu, alebo podľa príslušného stupňa vyhotovenia :

 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt na stavebné povolenie
 • projekt na realizáciu stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby