Elektroinštalácia

Projektová dokumentácia elektroinštalácie obsahuje:

Projektová technická dokumentácia, konštrukčná dokumentácia pre miestne siete elektroenergetické - preložky, rozvody, prípojky (NN), prevádzkové rozvody silnoprúdu s napätím do 1000V, riadiace systémy budov a technologických procesov, napájania na bezpečné účely, elektrická inštalácia v budovách - rozvody silnoprúdu, núdzového osvetlenia a umelého osvetlenia vrátane svetelno-technického projektu, vonkajšie osvetlenie areálov a komunikácií, podľa súboru STN 33 2000 a im pridruženým, napríklad podľa súboru STN EN 61439, podľa súboru STN 33 2000-7 a ďalšie.

Projektová technická dokumentácia, konštrukčná dokumentácia pre systémy ochrany pred bleskom vonkajšie, vnútorné a pre ochranu živých bytostí podľa súboru STN EN 62305, pre rekonštrukciu a nové objekty